Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek azokat az általános rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a New Media Studio Kft-vel (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-309978) mint a New Media Studio kizárólagos üzemeltetőjével webdizájn tervezés, webfejlesztés, programozás, webtárhely szolgáltatás és más kapcsolódó szolgáltatások tárgyában kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatót említ, ott értelemszerűen a kizárólagos üzemeltető gazdasági társaságot terhelik a kötelezettségek és illetik a jogok.

 

A Szolgáltató ügyfélkapcsolati elérhetőségei

Telefon | +36 30 883 4127     E-mail | hello@newmediastudio.hu     Weboldal | newmediastudio.hu

 

1. Fogalmak

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

(1) Szolgáltató – New Media Studio Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-309978).

(2) Megrendelő – aki a Szolgáltatóval a Megrendelő dokumentumban, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel Szerződést köt.

(4) Online ajánlat – a Szolgáltató által E-mailben tett online szolgáltatási ajánlat

(5) Megrendelőlap – a Megrendelő által aláírt és a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelő dokumentum, mely a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel együtt szerződéses viszonyt hoz létre a Felek között.

(6) Weboldal – a Szolgáltató által tervezett, programozott és fejlesztett weboldal, webáruház, webportál illetve bármilyen egyéb web alapú alkalmazás.

 

2. A szerződéses viszony létrejötte

(1) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján Online ajánlatot vagy Árajánlat és Megrendelő címmel ajánlatot dolgoz ki a Megrendelő számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ajánlat elküldését követő 30 napig áll fenn.

(2) A szerződés, mint jognyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:4. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő és a Szolgáltató között szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megköthető. A Szolgáltató mindenkori feltételrendszerének megfelelően mindhárom módon létrejöhet a megrendelés.

(3) Amennyiben a Megrendelő által megrendelt szellemi termék vagy szellemi és reklám tevékenység során szükség van arra, hogy a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató eljárjon, úgy az erre feljogosító írásbeli meghatalmazást a Felek egyúttal a Megrendelő megrendelés megkötésére szóló ajánlatának is tekintik.

 

(4) A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelő számára olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a Megrendelő számára az Általános Szerződési Feltételek tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az Online megrendelésnek vagy az Árajánlat és Megrendelő dokumentumnak az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi és együttesen hatályos szerződéses jogviszonyt hoz létre.

 

3. Webfejlesztés szolgáltatás

3.1 A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

(1) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján webfejlesztési és/vagy szolgáltatási ajánlatot (Online ajánlat vagy Árajánlat és Megrendelő) dolgoz ki a Megrendelő számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről.

(2) Az Online megrendelés elküldésével vagy az Árajánlat és Megrendelő aláírásával a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltató által kiadott árajánlatban vállalt egyedi weboldal, alkalmazás vagy egyéb szellemi vagy reklám tevékenyég elkészítésével vagy lebonyolításával.

(3) Az Online megrendelés vagy az Árajánlat és Megrendelő nem terjed ki a weboldal vagy szoftver fejlesztése közben a Megrendelő által bevont harmadik fél (pl: fizetési kapu szolgáltató, bank, stb.) felé a Megrendelő szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre.

(4) A Szolgáltató jogosult a megbízás teljesítése érdekében – az ahhoz szükséges terjedelemben – a Megrendelő személyes adatait kezelni és harmadik személy részére továbbítani, amennyiben ahhoz a Megrendelő előzetesen kifejezetten hozzájárult. E rendelkezés nem érinti a jogszabály alapján nyilatkozat nélkül is jogszerű, illetve kötelező adatkezelést és adattárolást.

(5) A Szolgáltató az általa fejlesztett weboldalak és alkalmazások megfelelő működésére kizárólag a Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera és Safari asztali böngészőkre, valamint reszponzív weboldalak esetében iOS és Android megfelelő böngészőire, ezen belül azokra a verziókra vonatkozóan vállal felelősséget, amelyek a weboldal elkészülésekor a piacon jelen voltak. A weboldal elkészülte után a piacon megjelenő böngészőkkel és verziókkal való kompatibilitásra garanciát a Szolgáltató nem vállal, azonban a mindenkori díjszabásban szereplő díjak mellett a Szolgáltató vállalja a Weboldal böngészővel való kompatibilissé tételét.

 

3.2 A szerződés létrejöttével, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos szabályok

(1) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján Online ajánlatot vagy Árajánlat és Megrendelő címmel webfejlesztési és/vagy szolgáltatási ajánlatot dolgoz ki a Megrendelő számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről.

(2) A Megrendelő az Online ajánlat elfogadásával egyenértékű Online megrendeléssel vagy az Árajánlat és Megrendelő aláírásával az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

(3) A szerződés akkor és ott tekinthető létrejöttnek, amikor és ahol a Megrendelőnek a Szolgáltató ajánlatára tett elfogadó nyilatkozata (ráutaló magatartása) a Szolgáltatóhoz megérkezik, illetőleg arról kétséget kizáró módon tudomást szerez.

(4) A szolgáltatási időszak alatt a Megrendelő által kért módosítások és kiegészítések esetére a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények a vállalási határidőt és a fejlesztési árat is módosíthatják, ezekről azonban még a fejlesztések megkezdése előtt tájékoztatja a Megrendelőt. Módosítási igény esetén a Megrendelő módosítási igényének írásos jelzésétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató jelzi Megrendelő felé, hogy a módosítás mennyiben befolyásolja a fejlesztési időt és díjat, a Megrendelő pedig a visszajelzés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolja, hogy elfogadja a Szolgáltató ajánlatát, vagy az eredeti szerződés tartalma szerint kívánja folytatni a fejlesztést.

(5) Amennyiben a Szolgáltató által vállalt szolgáltatási teljesítési határidő lejárt, azonban a saját felelősségi körébe tartozó okokból Szolgáltató a vállalt feladatot határidőre nem teljesítette, a Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal elállni.

(6) A szerződéses viszony teljesítés előtti megszüntetése esetén, a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az addig elvégzett munkát teljesítményarányosan megfizetni. Az elkészültségi fokot a Szolgáltató állapítja meg.

(7) A szerződéses viszonyt a Felek határozott időre kötik. A Szolgáltatóval kötött szerződés megkötésével és a Szolgáltató általi szerződéses teljesítésnek a megkezdését követő azon időpontig, amíg a Megrendelőben vállalt weboldal, alkalmazás vagy egyéb szolgáltatás teljesítésre nem kerül, és ameddig a Megrendelőben vállalt díjazást meg nem fizeti a Szolgáltató vagy valamely, a Szolgáltató által megbízott harmadik fél számára.

 

3.3 A szolgáltató felelőssége

(1) A Szolgáltató tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni.

(2) A Szolgáltató az egyedi fejlesztésű szoftverei és weboldalai készítése közben a fejlesztésre előre prognosztizált határidőre való nem teljesítése esetére a Megrendelőben meghatározott kötbért köteles a Megrendelő számára megfizetni, amennyiben a fejlesztési feladat nem változik a fejlesztési időintervallum alatt. A fejlesztési időszak alatt a Megrendelő által kért módosítások és kiegészítések esetére a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények a vállalási határidőt és a fejlesztési árat is módosíthatják.

(3) A Szolgáltató az általa fejlesztett Weboldalban a Megrendelő által a Megrendelőnek felróható módon okozott károkért felelősséget nem vállal.

 

3.4 A Megrendelő közlési és változás-bejelentési kötelezettsége

(1) A Megrendelő által az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és Megrendelőben közölt adatok valóságtartalmáért Megrendelő felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni. A Szolgáltató ellenőrzési lehetősége az Ügyfelet a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.

(2) A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni mindazon változásokat, amelyek érintik a szolgáltatás igénybevételét. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

(3) A Szolgáltató akkor fogadja el a megbízás Megrendelő általi módosítását, amennyiben az a teljesítési határidőn belül ésszerű időben érkezik meg, és annak nincs műszaki, gazdaságossági vagy kapacitásbeli akadálya a Megrendelő tartalmában foglaltakhoz képest. A Szolgáltató a Megrendelő késedelmesen megküldött módosítási igényeiért, valamint az azokból fakadó károkért nem vállal felelősséget.

 

3.5 Teljesítés

(1) A Szolgáltató a megbízás keretében készített Weboldalt, alkalmazást vagy más terméket a teljesítés időpontjában átadja a Megrendelőnek tesztelésre, akit erről személyesen vagy elektronikus módon tájékoztat. A Szolgáltató az átadott termékek tekintetében fenntartja a szerzői és szomszédos jogokat, illetőleg a tulajdonjogot; felhasználást csak annyiban és addig enged a Megrendelőnek, amennyiben és amíg az a teszteléshez szükséges.

(2) A teszt időszak 3 munkanapig tart, amely a termék átadásának napján kezdődik. Amennyiben a Megrendelő a 3 munkanapon belül nem jelez a Szolgáltató felé hibát vagy a megbízástól való eltérést, a szolgáltatás teljesítettnek minősül, függetlenül a Megrendelő tesztidőszakot követő esetleges hibajelzésétől.

 (3) Amennyiben a Megrendelő hibát vagy a megbízástól való eltérést észlel a tesztelésre átvett alkalmazásban, köteles a hibát haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak, aki ezt követően köteles kijavítani a hibát, a teljesítés időpontjától függetlenül.

(4) A tesztidőszakot követő teljesülést követően, nem a Szolgáltató által végrehajtott módosításokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

(5) Amennyiben azt a megbízás természete lehetővé teszi, a Szolgáltató jogosult részteljesítésekre. Az egyes részteljesítések tekintetében a teljesítésre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

 

3.6 A szolgáltató díjazása

(1) A Megrendelő szolgáltatási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért, valamint a szerződés teljesítésének létszakaszában nyújtott szolgáltatási szaktanácsadásért a Szolgáltató külön megbízási díjat nem számít fel.

(2) A Szolgáltató díjazásra a Megrendelőben szereplő feltételek szerint jogosult. Miután a Megrendelő a Megrendelőben szereplő feltételek mentén a számláját kiegyenlítette, a Szolgáltató átruházza rá a termékre vonatkozó jogokat. Ennek értelemében a Szolgáltatás teljeskörű pénzügyi teljesítését követően a Megrendelő a termékre vonatkozóan kizárólagos, időben és Földrajzilag korlátlan, átruházható felhasználási jogot szerez, amelynek alapján jogosulttá válik a termék bármilyen módosítására is, mely módosításokból adódó minden következmény a Megrendelőt terheli. Ezen felhasználási jog ellenértékét a megállapodott szolgáltatási díj magában foglalja.

(3) A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató részére a szerződéses viszony létrejöttével egyidőben az Árajánlat és Megrendelőben foglalt szolgáltatások végösszegének 25%-át a Szolgáltató által kiállított számla ellenében előleg címén, egyéb megállapodás hiányában banki utalással megfizeti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az előleg maradéktalan kiegyenlítéséig nem kezdi meg a szolgáltatást.

(4) A Megrendelő vállalja, hogy fejlesztési szolgáltatás esetén a Szolgáltató részére a szolgáltatás szerződésszerű teljesítésével egyidőben a szolgáltatási díj fennmaradó 75%-át a Szolgáltató részére végszámla ellenében, egyéb megállapodás hiányában banki utalással megfizeti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a teljesítést követően a Weboldal vagy alkalmazás szerkesztéséhez és kezeléséhez szükséges eléréseket a jelen pontban meghatározott részteljesítés összegének maradéktalan kiegyenlítésekor adja át, és a Szolgáltatás teljesítése nem azonos és nincs összefüggésben a Weboldal vagy alkalmazás élesítésének időpontjával. A szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Weboldal vagy alkalmazás megfelel a Megrendelőben meghatározottaknak.

(5) Amennyiben a Megrendelő nem fizeti meg határidőben a Szolgáltató részére az átvett számlában szereplő megbízási díjat, a késedelemmel érintett időszakra – a megbízási díj és késedelmi kamat mellett – kötbérfizetéssel is tartozik. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett időszak minden napjára az alábbiak szerint alakul:

100 000 Ft alatt: 350 Ft / nap

100 001 - 500 000 Ft között: 500 Ft / nap

500 001 - 1 000 000 Ft között: 650 Ft / nap

1 000 001 Ft felett: 800 Ft / nap

 

A szolgáltatási díj, a késedelmi kamat és a kötbér 7 napon túli meg nem fizetése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a weboldal üzemelését felfüggeszteni, illetőleg a késedelmes összeget végrehajtó partnerein keresztül érvényesíteni.

 

3.7 Részletfizetés

(1) Amennyiben a Megrendelőben részletfizetés került kikötésre a webfejlesztés szolgáltatás tekintetében, úgy arra a jelen pontban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(2) Szolgáltató a szerződés létrejöttekor számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére, amely alapján Megrendelő a szolgáltatás díjának első részletét megfizeti a Szolgáltató részére.

(3) Szolgáltató a termék technikai átadásának napján számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére, amely alapján Megrendelő a szolgáltatás díjának második részletét megfizeti a Szolgáltató részére.

(4) Szolgáltató a második részlet számlázását követően 10 (tíz) hónapig, adott hónapnak első napján számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő a szolgáltatás díjának soron következő részletét megfizeti a Szolgáltató részére. A tizenkettedik számlával a Szolgáltató végszámlát állít ki a Megrendelő részére.

 

(5) Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által kiállított és megküldött számlában foglalt fizetési határidőhöz képest bármelyik részlet megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult leállítani a termék működését az esedékes és lejárt tartozás Szolgáltató részére történő megfizetéséig.

(6) Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által kiállított és megküldött számlában foglalt fizetési határidőhöz képest bármelyik részlet megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjából fennmaradó valamennyi részletet egy összegben kiszámlázni a Megrendelőnek, aki ezt ezen számla alapján egy összegben, a számlában foglalt határidőben köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

(7) A termék tulajdonjoga a szolgáltatás teljes díjának kiegyenlítéséig, vagyis az utolsó részletnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéséig a Szolgáltatónál marad. Az utolsó részlet Szolgáltató számlájára történő megérkezését követően a termék tulajdonjoga külön nyilatkozat megtétele nélkül, automatikusan a Megrendelőre száll.

(8) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a részletfizetéssel a Szolgáltató részben átvállalja a weboldal piacra vezetésének kockázatát, ezért az egyszeri fizetéssel teljesítendő fejlesztési díjhoz képest a részletfizetés összdíja 20%-kal magasabb, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a Megrendelő felé küldött Megrendelő dokumentumban pontos összegszerűségében tájékoztatja. A Megrendelő aláírását követően a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az fejlesztés díjával kapcsolatosan nem áll módjában panaszt tenni.

 

3.8 Adatkezelés, titoktartás

(1) A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli.

(2) A Szolgáltató a tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, annak megismerését harmadik személyek – ide nem értve a Szolgáltató munkatársait és teljesítési segédeit – részére nem teszi lehetővé.

 

3.9 Garanciák

(1) Szolgáltató az általa fejlesztett Weboldalra, alkalmazásra vagy más termékre vonatkozóan Életreszóló Fejlesztői Garanciát vállal, és a Megrendelő kifejezett kérésére vállalja az esetlegesen előforduló hibák, megbízástól való eltérések díjmentes javítását, amennyiben a hiba vagy megbízástól való eltérés bizonyíthatóan nem a Megrendelő vagy a Megrendelő által felhatalmazott harmadik személy vagy személyek beavatkozásának következményei. Az Életreszóló Fejlesztői Garancia kizárólag a Szolgáltató által végzett szolgáltatásokra és annak közvetlen következményeire, és a megbízás tartalmára érvényes. A Weboldalnak, alkalmazásnak vagy terméknek nem a Szolgáltató felelősségéből eredő hibáira és megbízástól való eltéréseire az Életreszóló Fejlesztői Garancia nem érvényes, különösen ideértve a Weboldalt, alkalmazást vagy terméket ért külső támadások okozta, valamint a Weboldal, alkalmazás vagy termék kialakítása során alkalmazott technológiák változása vagy megszűnése okozta hibák és megbízástól való eltérésekre.

A Szolgáltató a Weboldal, alkalmazás vagy más termék működését közvetlenül megakadályozó hibák esetén vállalja, hogy a hiba elhárítását 1 munkanapon belül megkezdi, és a hiba összetettségétől függően a lehető legrövidebb időn belül helyreállítja a helyes működést. A Weboldal, alkalmazás vagy más termék működését közvetlenül nem akadályozó hibák esetében a Szolgáltató vállalja, hogy a hiba elhárítását 5 munkanapon belül megkezdi, és a hiba összetettségétől függően a lehető legrövidebb időn belül helyreállítja a helyes működést.

A Szolgáltató alapértelmezetten a tartalomkezeléshez elegendő jogosultsági szinttel rendelkező hozzáférést biztosít a Megrendelő részére, mely hozzáféréssel a Weboldal, alkalmazás vagy termék funkcionális működése nem befolyásolható, és amely használata mellett az Életreszóló Fejlesztői Garancia a fenti feltételek mellett érvényes.

A Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére köteles kiadni a teljeskörű jogosultsági szinttel rendelkező, ún. Szuperadmin hozzáférést. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljeskörű jogosultsági szinttel rendelkező Szuperadmin hozzáférés megszerzésének időpontjától kezdve az Életreszóló Fejlesztői Garancia érvényét veszíti. A Szolgáltató ezt követően bármilyen működési hibát vagy rendellenességet kizárólag a Megrendelő szerződésszerű megrendelése esetén, az aktuális szolgáltatási óradíjaknak megfelelően, szolgáltatási díj ellenében hárít el.

 

4. Webtárhely szolgáltatás

4.1 A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

(1) Szolgáltató Megrendelő részére a Megrendelőben (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a Megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

(2) A Megrendelő kizárólag a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet, vagy kaphat, illetve megoszthat. A Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a Megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a Megrendelő aláírásával.

 

4.2 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

(1) Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a Megrendelő részére biztosítani az 4.1 pontban foglaltaknak megfelelően.

(2) Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani. Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, Megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a Megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele, weboldalának programozása. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.

(3) Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.

(4) A szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

(5) Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

(6) A szolgáltató jogosult a Megrendelő felé a szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a Megrendelőt e-mailben – elektronikus úton – vagy telefonon értesíti, amennyiben a Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerû tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.

(7) Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik, és ez kívül esik a vállalt rendelkezésre állási limiten, akkor minden megkezdett naptári nap után a Szolgáltató az előfizetési időn túl 4 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást.

(8) Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.

 

4.3 A Megrendelő jogai és kötelezettségei

(1) Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő tartalmú, a Szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni a szolgáltató bankszámlaszámára.

(2) Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerû és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bûncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

(3) Megrendelő nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:

 

              Phishing” oldalak

              Videómegosztó weboldalak

              Ingyenes játékmegosztó oldalak

              Topsite, aukciós oldalak

              IRC szkriptek/Bots

              Proxy szkriptek/Anonymizers

              Kalóz szoftverek/Warezok

              Image hosting Scripts (pl. Photobucket vagy Tinypics)

              Autosurf/PTC/PTS/PPC oldalak

              IP Scanners

              Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások

              Online-channel alkalmazásokat, kép-, videók-, hangközvetítést (Online tv,rádió)

              Spam szkriptek, mail bombers

              Banner kiszolgálók (kereskedelmi banner kiszolgálók)

              Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre

              File Dump/Mirror Scripts (pl. rapidshare, stb.)

              Kereskedelmi jellegű audio stream

              Zálog/Bank kötvény oldalak, programok

              High Yield interes programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak

              Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)

              Bármilyen jogvédett tartalom használata/engedély nélkül

              Prime Banks Porgramok

              Lottó oldalak

              MUDs/RPGs/PPBGs

              Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak

              Hackereknek szóló oldalak/tartalmak

              Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalak

              Illegális oldal népszersítési tevékenységek

              Fórumok, melyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról tartalmakról

              Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalakon rajta vannak: aa419.org és escrow-fraud.com )

              Mailer Pro 3.8.8

              Nem futtathat játék szervereket. (pl. counter strike)

(4) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

(5) Megrendelő köteles az adataiban beállt változást 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni. Az ennek elmulasztásából következő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

4.4 Biztonsági mentések

(1) A Szolgáltató a szolgáltatás részeként folyamatos és automatikus biztonsági mentéseket készít a Megrendelő által bérelt webtárhely teljes tartalmáról az érvényes szerződéses viszony időtartama alatt, melyhez a Megrendelő a Megrendelő aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

(2) A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a webtárhely tartalmát 1 munkanapon belül a Megrendelő által igényelt időponthoz időben legközelebb álló mentésből visszaállítja.

(3) A Szolgáltató kizárólag a kívánt időponthoz legközelebb álló biztonsági mentés állapotának visszaállítására köteles, nem felelős a visszaállításból adódó tartalomvesztésért.

 

4.5 Rendszergazda szolgáltatás

(1) Az osztott webtárhely szolgáltatás díja a rendszergazda szolgáltatás díját tartalmazza.

(2) A VPS webtárhely szolgáltatás bérleti díja a rendszergazda szolgáltatás díját nem tartalmazza. A Megrendelő az Online megrendelés elküldésével vagy az Árajánlat és Megrendelő aláírásával megrendeli a rendszergazda szolgáltatást, mely szolgáltatás a szerződés létrejöttének időpontjától a Megrendelő számára igénybe vehető. A Szolgáltató a rendszergazda szolgáltatást a Megrendelőben meghatározott szolgáltatási díj ellenében végzi a Megrendelő írásos igénybejelentése alapján. A rendszergazda szolgáltatást a Szolgáltató minden hónapban perc alapon számlázza a Megrendelő felé. A minimálisan számlázott mennyiség 1 óra, amennyiben havi szolgáltatás történt, de a havi szolgáltatás ideje összesen nem haladta meg az 1 órát.

 

4.6 A szerződés időtartama, és annak felmondása

(1) Jelen szerződést a felek határozott vagy határozatlan időtartamra köthetik.

(2) Jelen szerződés az aláírás napján lép érvénybe, a választott (egy év, fél év, egy hónap) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, hónapra vagy fél évre – a szerződéskor választott intervallum alapján, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban postai úton vagy elektronikus levél útján felmondja a szerződést.

(3) A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (e-mail, postai levél) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. A felmondási idő 30 nap.

(4) Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 4.3. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel. – A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

 

4.7 Felelősség korlátozása

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége megszegéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények elsősorban: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

4.8 A tárhely technikai tulajdonságai

 

              100% SSD tárhely

              Magyar nyelvű cPanel

              Korlátlan adatforgalom

              Korlátlan adatbázis

              Korlátlan domain, aldomain, parkolható domain

              SSL támogatás + opcionális Let’s Encrypt

              Korlátlan számú email-fiók

              250 küldhető email óránként

              POP3, SMTP, IMAP

              Dedikált IP cím

              Prémium Installatron alkalmazástelepítő

              Napi és heti adatmentés és visszaállítás

              választható PHP verzió: 7.1, 5.6, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0

              MariaDB 10.1 (MySQL 5.6 kompatibilis) adatbázis + phpMyAdmin

              Egyéni php.ini

              Egyéni .htaccess

              PHP memory_limit: 1GB (kisebbre vehető)

              99.9% rendelkezésre-állás garancia

              24/7/365 ügyfélszolgálat

              ImageMagick (Imagick)

              cURL támogatás

              Zend Guard Loader (Zend Optimizer)

              ionCube Loader

              HTTP Keep-Alive

              Server Side Includes (SSI)

              Perl 5

              egyéni biztonsági mentés

              automatikus biztonsági mentés (napi, heti, havi)

              Beépített vírusírtó

              Email vírusszűrés

              Egyénileg tanítható Spam szűrő

              Direkt BIX internetkapcsolat

 

5. Szövegírás és tartalomkezelés szolgáltatás

5.1 A szerződés tárgya

(1) Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató szövegírási és tartalomkezelési tevékenységet végez a Megrendelő által meghatározott témákban az Online ajánlat vagy az Árajánlat és Megrendelő, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

(2) A szerződés tárgya új, egyedi, a magyar helyesírás szabályainak megfelelő szöveges tartalmak létrehozása a Megrendelő által megadott instrukciók és célok alapján, valamint a szöveges tartalmak végleges állapotra formázása és közzététele a Megrendelő weboldalán, a Megrendelőben meghatározottak szerint.

(3) Szolgáltató szavatol azért, hogy a szövegen harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználási jogok Megrendelő általi gyakorlását akadályozza vagy korlátozza.

(4) Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató részére minden szükséges információt megad a szöveg elkészítéséhez, Szolgáltató pedig vállalja, hogy a szöveget Megrendelő igényei szerint akár át is dolgozza.

(5) Az átadott anyagok egyedi, saját szövegek, melyek nem mutatnak sem egyezőséget, sem feltűnő hasonlóságot más, hasonló témájú szövegekkel (egyedi szerzői műnek minősülnek). A megállapított szolgáltatási díj megfizetésével Megrendelő megszerzi a mű valamennyi szerzői jogát, beleértve a reprodukálás, átírás, származékos művek létrehozásának jogát is. Szolgáltató az átadott és kifizetett anyagok vonatkozásában semmiféle további díjra, jutalékra, honoráriumra nem jogosult, függetlenül az anyagok felhasználásából eredő esetleges haszon mértékétől.

(6) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a jelen szerződésben és a Megrendelő utasításainak megfelelően elvégzi, a Megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére megfizeti.

(7) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályai a szolgáltatás teljesítése során a Megrendelőben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel alkalmazandók. Az Online ajánlat vagy az Árajánlat és Megrendelő az irányadó, amennyiben az a jelen keretszerződéstől eltér, minden egyéb kérdésben az Online megrendelés vagy az Árajánlat és Megrendelő útján létesített jogviszonyra a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak.

 

5.2 A Szolgáltató díjazása

(1) A Szolgáltató a szolgáltatást a Megrendelőben meghatározott szolgáltatási díj ellenében nyújtja a Megrendelő részére.

(2) Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás átvettnek és elfogadottnak minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatás átvételét nem vitatja, és a szolgáltatást az átvételtől számított 3 munkanapon belül nem kifogásolja.

(3) Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott mennyiségű szövegen felül további, hasonló témájú és terjedelmű tartalmakat rendelni eseti Megrendelő keretében változatlan árfeltételekkel.

(4) Megrendelő a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételt követően a számla szerinti esedékességi időn 8 naptári napon belül köteles megfizetni, a Szolgáltató számlán megjelölt bankszámlaszámára történő átutalás útján vagy készpénzben.

(5) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges valamennyi díjat és költséget, továbbá a jelen szerződés útján Megrendelőnek adott szerzői felhasználási engedély ellenértékét, és a Megrendelő a szolgáltatási díjon felül további összegek megfizetésére nem köteles. Felek rögzítik továbbá, hogy a megbízási díj magában foglalja a szövegnek a Megrendelő módosítási javaslatai alapján végzett átdolgozásának, módosításának egy alkalommal történő elvégzését, és annak a Megrendelő részére történő átadását.

(6) Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a díj késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett időre a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.6.6. pontja szerinti mértékű kötbért köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

 

5.3 A szerződés időtartama

(1) A szerződés a Megrendelő által elküldött Online megrendelés vagy aláírt Megrendelő Szolgáltató általi írásos visszaigazolása napján lép hatályba.

(2) A szerződést a Felek az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és Megrendelőben meghatározottak szerint határozott vagy határozatlan időtartamra kötik. Határozatlan időtartamú szerződés esetén a szerződést bármelyik fél megszüntetheti rendes felmondással, indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel. A felmondási idő végéig elkészült szöveg(ek)et, amennyiben érdemi kifogás nem merül fel annak minőségével kapcsolatban, a Megrendelő köteles átvenni.

(3) Megrendelő jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

(4) A jelen szerződés megszűnése nem érinti az annak alapján már átadott művek Megrendelőre ruházott felhasználási jogait.

 

5.4 Felek jogai és kötelezettségei

(1) Felek rögzítik, hogy az elkészített szövegeket Szolgáltató elektronikusan juttatja el Megrendelőnek az általa megadott e-mail címre. A Szolgáltatás akkor minősül átadottnak, amikor a fenti módokon Szolgáltató a szövegeket Megrendelőnek elküldte.

(2) Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során alvállalkozók igénybevételére jogosult.

(3) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak, valamint a Megrendelő utasításai szerint jár el. A Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére. Ha a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasításokat ad, a Szolgáltató köteles erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítást a figyelmeztetést követően írásban megerősíti, úgy a Szolgáltató köteles annak megfelelően eljárni, a Megrendelő kizárólagos felelősségére.

(4) Megrendelő köteles a Szolgáltató által átadott szöveget ellenőrizni, és amennyiben az nem megfelelő színvonalú, vagy nem felel meg a rögzített feltételeknek vagy a Megrendelő utasításaiban foglaltaknak, úgy az átvételt követő 3 munkanapon belül jogosult kifogásait, módosítási javaslatait közölni, és felhívni Szolgáltatót a kijavítások, módosítások elvégzésére. Megrendelő hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig az esetlegesen már fennálló esedékes szolgáltatási díjat visszatarthatja, melyet a hiba kijavítását követően köteles megfizetni.

(5) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján létrehozott szöveg szerzői műnek minősül, melynek a weboldalon történő megjelenés útján történő nyilvánosságra hozatalához a Szolgáltató a jelen szerződés útján, annak Megrendelő részére történő elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja, és a nyilvánosságra hozatal visszavonására vonatkozó jogáról ezúton lemond. Szolgáltató a jelen szerződés aláírása útján a teljes védelmi időre és térbeli korlátozás nélkül kizárólagos jogot ad a Megrendelőnek a mű jelen szerződésben megjelölt módon történő felhasználásra, e célból történő átdolgozására, illetőleg arra, hogy Megrendelő mindezekre harmadik személyeknek engedélyt adjon. Szolgáltató a felhasználási jog további átruházásaihoz már a jelen szerződés aláírása útján kifejezetten hozzájárul, és ezért külön ellenértékre nem tart igényt. Megrendelő a mű használata és felhasználása során a Szolgáltató, mint szerző személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával köteles eljárni a Szolgáltató e körben a jelen szerződés aláírása során úgy nyilatkozik, hogy szerzői minőségének a mű honlapján történő megjelenítésére nem tart igény. A Szolgáltató már a jelen szerződés útján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a Szolgáltató valamennyi személyhez fűződő joga, valamint vagyoni jogai védelmében önállóan fellépjen.

(6) Szolgáltató szavatol azért, hogy rendelkezik a szövegírást ténylegesen végző természetes személyek jognyilatkozatával, amely rögzíti, hogy e szerzők biztosítják Szolgáltatónak azon jogokat, amelyeket a Szolgáltató az 5.1.5 és 5.4.5 pontokban Megrendelőre ruház, illetve személyükben is szavatolnak az 5.5.12 pontokban foglaltakért.

(7) Felek kifejezetten leszögezik, hogy a jelen együttműködés keretében Megrendelőnek készült tartalmakat Szolgáltató semmilyen más projektben sem használhatja fel. Szolgáltató a leadott és elfogadott anyagok mindennemű felhasználásának jogát kizárólagosan Megrendelőnek tartja fenn.

(8) A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott szerzői jogi kérdésekben a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók.

 

5.5 Titoktartás

(1) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során szolgáltatott mindazon adatokat, információkat, tényeket, amelyek jelen megállapodással kapcsolatosak vagy amelyeket a Felek jelen megállapodás keretében történő együttműködésük kapcsán egymás részére kiszolgáltatnak, szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Üzleti titoknak minősül továbbá minden olyan a Felek tevékenységéhez kapcsolódó adat, tény, információ, amelynek titokban maradásához az adott félnek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a felek üzleti titokká minősítettek, és a titokban maradása érdekében a szükséges intézkedéseket megtették.

(2) Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége a Feleket a jelen megállapodás megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül is terheli.

 

6. Google Ads fiókkezelés

6.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tárgya

(1) A Szolgáltató Google Ads hirdetéskezelési szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére, melynek célja a Megrendelőnek a Google hirdetési hálózatán megjelenő Google Ads hirdetéseinek megtervezése, elkészítése, kezelése és optimalizálása.

(2) A Szolgáltató célja, hogy a Megrendelő Google Ads hirdetései minél inkább támogassák a Megrendelő marketing és üzleti céljait, és a Megrendelő hirdetési fiókja optimális költségbefektetés mellett a lehető leghatékonyabban működjön.

(3) A Szolgáltató kijelenti, hogy a Google Ads fiókhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosult, azonban a Google hirdetési hálózat üzemeltetőjével (a továbbiakban: Google Inc.) szerződéses viszonyban nem áll. A Google Ads hirdetés elhelyezésére a Megrendelő és a Google Inc. között jön létre szerződés.

 

6.2 A Szolgáltatatás teljesítésének módja, a szerződés tartalma

(1) A Szerződő felek között a szerződés meghatározott feladatok ellátásra vagy határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a szerződés annak létrejöttétől számított 3 (három) hónapon belül amely az egyszeri fiókbeállítás szakasza – rendes felmondás útján kizárólag a jogviszony harmadik havának utolsó napjára szüntethető meg mindkét fél által. Ezen időtartamban a Szolgáltató a Megrendelővel előzetesen egyeztetettek szerint megtervezi és kialakítja a Megrendelő üzleti céljainak és elképzeléseinek legmegfelelőbb, azokhoz leginkább alkalmazkodó, valamint legköltséghatékonyabb fiók beállításokat.

(2) A Szolgáltató által a 6.2 (1) pontban ismertetett beállítási szakaszban, illetve az azt követően elvégzendő pontos feladatok, illetve nyújtott szolgáltatások körét a Felek által elküldött Online megrendelés vagy aláírt Árajánlat és Megrendelő szabályozza.

(3) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelőben a 6.2 (2) pont szerint nem rögzített, új egyedi ügyféligények Szolgáltató általi teljesítésére új Online ajánlatot vagy Árajánlat és Megrendelőt nem szükséges kötni, azonban azok teljesítését a Megrendelő által fizetendő és közösen rögzített megbízási díj nem foglalja magába. Az ilyen egyedi igények teljesítésére a Felek egyedi megállapodása irányadó, mind annak tartalmát, mind pedig annak ellentételezését illetően. A Megrendelő a megbízási szerződéssel nem érintett további szolgáltatás iránti, illetve új megrendelés iránti igényét jogosult elektronikus levélben jelezni a Szolgáltatónál.

 

6.3 A Szerződő felek jogai és kötelezettségei a jogviszony tartalma

(1) A Szolgáltató köteles nyújtani mind a jelen ÁSZF, mind az egyedi megbízási szerződés keretében általa vállalt szolgáltatásokat; míg a Megrendelő köteles a hirdetéskezelést biztosító költség viselésére, illetve a Szolgáltató részére megbízási díj fizetésére.

(2) A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Megrendelői igények lehető legteljesebb körű felmérését követően a Megrendelő számára optimális, költséghatékony, szakszerű és célszerű szolgáltatásokat nyújtson.

(3) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Google Ads fiók működéséhez szükséges költségek megfizetése a Megrendelőt terheli.

(4) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag abban az esetben tudja az általa vállalt szolgáltatásokat teljesíteni, amennyiben a Megrendelő hirdetése élő státuszú és működik.

(5) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során csak olvasási jogot biztosít Google Ads fiókjához a Megrendelő számára, melynek eredményeképpen a Megrendelő nem jogosult fiókján beállításait módosítani, azon tevékenységet végezni.

(6) A Megrendelő kijelenti, hogy a közötte és a Google Inc. között a Google Ads hirdetés tekintetében létrejött szolgáltatási szerződés rendelkezéseit megismerte és megértette.

 

6.4 Felelősségi kérdések

(1) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató felelősséget kizárólag az általa elvégzett tevékenység célszerűségéért és szakszerűségéért vállal, a hirdetések eredményességéért, az általuk a Megrendelő oldalán generált profit nagyságáért azonban nem.

(2) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a Megrendelő elmulaszt a jelen ÁSZF 6.3 (3) pontjában rögzített fizetési kötelezettségének eleget tenni, és így a Szolgáltató nem tudja vállalásait teljesíteni.

(3) A Szerződő felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felel az ÁSZF-ben, illetve a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséért azokban az esetekben, amikor a Szerződő felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel (vis maior).

 

6.5 A Megrendelő megbízási díj fizetési kötelezettsége

(1) A Megrendelő a Szolgáltató által végzett tevékenységért havi megbízási díjat köteles fizetni. Az első havi megbízási díj a Megrendelő aláírásától számított 8, azaz nyolc munkanapon belül esedékes, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli munkavégzési kötelezettség az első havi megbízási díj Megrendelő általi megfizetését megelőzően. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő minden további havi megbízási díjat tárgyhónap elsején fizet meg a Szolgáltató részére, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

(2) A Megrendelő által havonta fizetendő megbízási díj összegét a Szerződő felek a Megrendelőben rögzítik. A megbízás tartalmának a jogviszony során bekövetkező esetleges módosítása esetén a megbízási díjban bekövetkezett változást a Felek írásban kötelesek rögzíteni.

(3) A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásai kiterjednek mind a Megrendelő szöveges hirdetéseinek, mind pedig az esetleges nem szöveges kreatívjainak (például, de nem kizárólagosan: kép, flash, videó kreatívok) beállításaira és kezelésére, a Szolgáltatóval kialkudott és az egyedi szerződésben rögzített megbízási díj ellenében. A megbízási díj a nem szöveges kreatívok elkészítését nem foglalja magába.

(4) Az ÁSZF 6.2 (3) pontjában rögzített egyedi megbízások Szolgáltató általi teljesítéséért a Megrendelő a havi megbízási díjon felül további megbízási díj fizetésére köteles a Szolgáltató részére. Ennek összegét a Szerződő felek egyedi jogviszonya szabályozza. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi megbízások Szolgáltató általi teljesítése a Megrendelőt terhelő havi megbízási díj összegét is befolyásolhatja. Erről a Felek írásban kötelesek megállapodni, rögzítve a havonta fizetendő megbízási díj új összegét.

(5) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő kérésére határozott időtartamra a közöttük fennálló jogviszony szüneteltethető (pl. az év egy maghatározott időszakára, valamely évszakra vagy adott hónapra történő leállás). Ennek feltétele, hogy a Megrendelő legalább 10 nappal előre jelezze, hogy szüneteltetni kívánja a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyát, megjelölve a szünetelés kezdő és befejező időpontját. Ezen időtartam alatt a Megrendelő csökkentett, az egyedi jogviszony keretében írásban pontosított összegű – rendelkezésre állási díjat köteles a Szolgáltató felé fizetni. Amennyiben a szünetelés időtartama tört hónapot érint, úgy azon időszakban, amikor a jogviszony még nem szünetel, a Megrendelő a rendes havi megbízási díj arányos összegét köteles a Szolgáltató felé megfizetni; míg a szünetelés időtartamára már a csökkentetett összegű rendelkezésre állási díjat fizeti meg a Szolgáltató irányába.

(6) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF 6.4 (4) pontjában rögzített esetkörben a Megrendelőt a Szolgáltató irányába megbízási díj fizetési kötelezettség nem terheli. A Megrendelő ebben az esetben az ezen események bekövetkezésének időpontjáig arányos havi megbízási díj megfizetésére köteles.

(7) A Szolgáltató havonta számlát állít ki e-számla formájában. A Megrendelő köteles a számlát befogadni és annak értékét a számla kiállításának napjától számított 8, azaz nyolc munkanapon belül kiegyenlíteni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalás útján, a 3.6 pontban részletezett feltételek mellett.

 

6.6 A megbízás megszüntetése

(1) A Szerződő felek közötti megbízási jogviszony megszüntethető közös megegyezéssel; valamint rendes, illetve azonnali hatályú felmondással.

(2) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízás megszüntetésének bármelyik formája kizárólag írásban gyakorolható.

(3) A Szerződő felek az egyoldalú rendes, illetve azonnali hatályú felmondást a másik félhez címzett postai levél útján jogosultak gyakorolni. Levelezési cím megjelölésének hiányában a Szerződő felek a másik székhelyére kötelesek jognyilatkozatukat megküldeni.

(4) A jogviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő 30 nap.

(5) A rendes felmondás joga a jogviszony első 3 hónapjában kizárólag a harmadik hónap utolsó napjára gyakorolható mindkét fél által.

(6) A felmondás annak közlésével hatályosul. Rendes felmondás esetén a Megrendelő a felmondási idő teljes időtartamára köteles a megbízási díjat megfizetni, a Szolgáltató pedig köteles a megbízási szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek mindvégig eleget tenni.

(7) A Szerződő felek a közöttük fennálló jogviszonyt azonnali hatállyal a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak megszüntetni.

 

7. Webáruházban történő vásárlás

7.1 A szerződés alanyai

(1) Vásárló: A webáruház vásárlójává azon személyek, vállalkozások, szervezetek képviselői válhatnak, akik a webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat.

(2) Szolgáltató: Szolgáltató jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Vásárlókkal vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.

(3) Futárszolgálat: a Vásárló választása szerint az áru kiszállítására igénybe vett futárszolgálat, aki gazdaságilag elkülönül a Szolgáltatótól és ezen tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.

 

7.2 A webáruház használata, árurendelés

(1) A www.newmediastudio.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek közötti szerződés "Megrendelése leadása" ikonra való kattintással, a megrendelés megerősítésével jön létre. A Felek között az így, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét a felhasználó törlési kérelméig őrzi. Az áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdések merülne fel, a Szolgáltató biztosítja a feltett kérdések megválaszolását. A Vásárló a webáruházban minden terméknél megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, amelyet a "kosárba teszem" ikonra kattintással tudja saját vásárló kosarába helyezni. A webáruház felületén lévő "kosár tartalma" feliratú ablakban ellenőrizhető a megrendelésre váró termékek felsorolása. A megrendelni kívánt termékeket miután a Vásárló összegyűjtötte a "kosár tartalma" ablakban található "tovább a kosárhoz" ikonra kattintva nyílik meg a megrendelés link. A Vásárló a megnyílt oldalon tudja megadni a megrendeléshez szükséges adatokat, áru átvétel módját és a fizetési módot. Az adatok és feltételek megadását követően a Vásárló a "Megrendelése leadása" ikonra kattintva aktiválja a megrendelését, amely megrendelést egy automatikus e-mailben igazol vissza a Szolgáltató a Vásárlónak. A Szolgáltató a hibásan (pl.: adatbeviteli hiba) vagy nem megfelelően megküldött megrendelésért felelősséget nem vállal. Érvényes és a Megrendelőre nézve kötelező érvényű és erejű megrendelésnek minősül, amelyen a Megrendelő neve és bármely képviselőjének, alkalmazottjának aláírása szerepel. Ebben a körben az elektronikus levelet is iratnak kell tekinteni.

 

7.3 Fizetési információk:

(1) Utánvét: Kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben fizetendő, a számlát a Szolgáltató papír alapon nyomtatva, a csomagba helyezi a Vevő részére.

(2) Átutalás előre: A Szolgáltató a Vásárlónak a megrendelés visszaigazolását követően átutalásos számlát állít ki és ezt e-számla formájában megküldi a Vevőnek e-mailben, amelynek Vevő nyolc (8) napon belüli kiegyenlítésére köteles. A számlában meghatározott ellenérték a számlában meghatározott bankszámlán történő jóváírást követő 2 munkanapon belül a Szolgáltat köteles a termék kiszállítására, ha a termék raktárkészleten van.

(3) Bankkártyás fizetés: a rendelés leadásakor, a bankkártyája adatait megadva fizeti ki a vásárló a csomag ellenértékét.

(4) Elfogadom, hogy a New Media Studio Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.) által a www.newmediastudio.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az Barion Payment Zrt. (Budapest, Infopark sétány 1. 1117) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

7.4 Árak

(1) A webáruház az árakat nettó formában tünteti fel. A weboldalról megrendelhető termékek árai változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítást a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jár el a Szolgáltató, de ezekért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek.

 

7.5 Házhoz szállítás feltételei és díjai

(1) A megrendelt árut a megrendelést követően a kosárnál kiválasztott határidőn belül 8 és 18 óra között a Szolgáltató a megrendelésben meghatározott címre szállítja le saját szállító eszközzel vagy futárszolgálat igénybevételével (továbbiakban együttesen: szállító). Ettől eltérő esetben a szállítás pontos idejét a Szállító a Vásárlóval egyezteti. A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra.

(2) Szállítási díjszabás:

(3) Szállítással kapcsolatos reklamációk: Amennyiben a Vásárló az átadás átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. A jegyzőkönyv Szolgáltatónak történő megküldésével a Vásárló köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az áru átvételét követő negyvennyolc (48) órán belül a szállítási reklamációjáról. Vásárló az áru átvételekor köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Szolgáltató jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

 

7.6 Jótállás, felelősség és visszaadási jog

(1) A megrendelő köteles minden esetben ellenőrizni a szállított áru, valamint a korrekturára megküldött előzetes és köztes termékek szerződésben foglaltaknak való megfelelősségét. Esetleges hibákért való veszélyviselés a nyomtatási, illetve gyártási jóváhagyással a megrendelőre száll át, amennyiben nem olyan hibákról van szó, amelyek a jóváhagyást követő gyártási folyamat során alakultak ki vagy váltak felismerhetővé. Ugyanez vonatkozik a megrendelő minden egyéb jóváhagyó nyilatkozatára. A hibákat haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül írásban kell jelezni. Rejtett hibákat, amelyek a haladéktalan vizsgálat után nem találhatóak meg, a törvény szerinti jótállási határidőn belül kell érvényre juttatni.

(2) Mindennemű visszaküldést velünk szükséges egyeztetni. A bérmentesítés nélkül visszaküldött áru nem kerül átvételre.

(3) Az előállítási folyamatok során keletkező kisebb eltérések nem kifogásolhatóak.

Ez különösen érvényes az alábbiak esetén:

(4) Technikai okok miatt ugyanez érvényes más minták, pl. színhelyes próbanyomatok (proof)és nyomatok, valamint a végtermék összehasonlítására is – akkor is, ha azokat mi állítottuk elő.

(5) Az elhelyezésnél gyártási okok miatt nem vehető figyelembe a papír száliránya. Az ettől függő, a falcolás során keletkező enyhe feltöréseket, valamint a termékszilárdságban, illetve -merevségben való eltéréséket el kell fogadni és azok nem kifogásolhatóak.

(6) A használt anyag minőségében való eltérésekért csak a megrendelés értékének összegéig vállalunk felelősséget. A vállalkozó mentesül a felelősség alól, amennyiben az anyagot a megrendelő szállítja.

(7) Amennyiben a megrendelő kérésre sem bocsátotta rendelkezésre a nyomdai anyag próbanyomatát és a vállalkozótól nem is vett át általa készített proofot vagy próbanyomatot, abban az esetben a vállalkozó mentesül minden felelősség alól. Az ezzel kapcsolatos kifogások nem kerülnek elismerésre.

(8) A szállított áru egy részének hibája nem jogosít fel a teljes szállítmány kifogásolására, kivéve, ha a megrendelőnek nem fűződik érdeke a részteljesítéshez.

(9) Egy szállítási cím esetén: A megrendelt áruhoz képest maximum 5%-os többletmennyiségű vagy kisebb mennyiségű szállítást a megrendelő köteles elfogadni. Ehhez tartoznak a selejtek, kezdő ívek, a feldolgozó gépek beállításához szükséges példányok, gyártási okokból adódó alsó és felső ívek hulladékai, amelyek nem kerülnek kiválogatásra.

(10) Több szállítási cím esetén: A megrendelt áruhoz képest - szállítási címenként - maximum 5%-os többletmennyiségű vagy kisebb mennyiségű szállítást a megrendelő köteles elfogadni. Ehhez tartoznak a selejtek, kezdő ívek, a feldolgozó gépek beállításához szükséges példányok, gyártási okokból adódó alsó és felső ívek hulladékai, amelyek nem kerülnek kiválogatásra.

 (11) A szállított áru ellenőrzési körünkön belül eső hibája esetén a vállalkozó fenntartja magának a jogot a saját döntése szerinti utólagos kijavításra vagy pótlólagos szolgáltatásra. Az utólagos kijavítás sikertelensége esetén a megrendelő a vételár csökkentése vagy a szerződéstől való elállás között választhat.

(12) Minden további igény – a megrendelő jogcímétől függetlenül – kizárt. A szállított tárgyat nem érintő károkért a vállalkozó felelősséget nem vállal. Ez a kitétel különösen magába foglalja a megrendelő elmaradt hasznát és más jellegű vagyoni kárát. Ez vonatkozik minden olyan kárra is, amelyet a vállalkozó munkavállalója, képviselője és teljesítési segédje okozott.

(13) Késedelemből és a szerződési kötelezettségek megsértéséből eredő károkért a vállalkozó csak akkor vállal felelősséget, amennyiben ezek a károk előreláthatóak voltak.

(14) Amennyiben a vállalkozó által szállított dolog a megrendelő vagy harmadik személyek által megváltoztatásra kerül, úgy a vállalkozó felelőssége kizárt, kivéve, ha a megrendelő bizonyítja, hogy a hiba vagy kár bekövetkezése nem e változtatások következménye.

(15) Minden átadott dokumentumot a vállalkozó gondosan kezel. A vállalkozás felelősséget sérülés vagy elvesztés esetén csak az anyag értékének összegéig vállal. Minden egyéb jellegű, további igény kizárt.

(16) A fent meghatározott felelősségkorlátozás nem vonatkozik súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartás esetén.

(17) A fogyasztók számára a jogszabályban meghatározott jótállásra vonatkozó rendelkezések érvényesek.

(18) A New Media Studio Kft. jogosult 4 héttel az áru kifizetése után azt további értesítés nélkül megsemmisíteni.

 

7.7 Jótállás

(1)  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

(2) A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

(3) A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.8 Elállási jog

(1) A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

 

7.9 Szerzői jogok, adatvédelem

(1) A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap külleme, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak.

 

7.10 Reklamáció, panasz bejelentése

(1) Vevő bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató részére az hello@newmediastudio.hu e-mail címen, vagy a +36 30 883 4127 telefonszámon tudja bejelenteni és érvényesíteni.

 

7.11 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

(1) A Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben a közte és az Eladó között fennálló jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, illetve a Vevő számára fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

·         2017. január 1-től a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/.

·         A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

8. Fizetési késedelem

(1) A Megrendelő köteles a megbízási díjat annak esedékességekor megfizetni. A Megrendelő a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:48.§, illetve 6:155.§-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

(2) A Szolgáltató a Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetési határidő lejártát követő napon elektronikus levél útján fizetési emlékeztetőt küld a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő ezen emlékeztető kézbesítésétől számított 1 munkanapon belül kiegyenlíti a Szolgáltató részére a számla ellenértékét, úgy a Szolgáltató a Megrendelővel szemben késedelmi kamatot nem érvényesít.

(3) Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által 7 (2) pont szerint megküldött fizetési emlékeztetőre sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat az ott írt időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére elektronikus levél útján, amelyben újabb 5 munkanapos fizetési határidőt biztosít a Megrendelő részére a megbízási díj kiegyenlítésére. A fizetési felszólítás különdíja 3.000,-Ft., amelynek megfizetésére a Megrendelő a Szolgáltató által érvényesített késedelmi kamaton felül köteles.

(4) Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által 7 (3) pont szerint megküldött fizetési felszólításra vagy a fizetési határidő lejártától számított 15 naptári napon belül sem egyenlíti ki a lejárt és esedékes megbízási díjat, úgy a Szolgáltató jogi képviselőt bíz meg a számla összegének szakszerű beérkeztetésére. A jogi képviselő munkadíjának, valamint a jogi eljárás során keletkezett költségek megfizetésére a Megrendelő a Szolgáltató által érvényesített késedelmi kamaton és kötbéren felül köteles.

(5) Amennyiben a Megrendelő az ügyvédi fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat, úgy a Szolgáltató fizetési meghagyás útján érvényesíti a Megrendelővel szembeni követelését. A Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató által kezdeményezendő igény-érvényesítési eljárások (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, peres, illetve végrehajtási eljárás) valamennyi költsége a Megrendelőt terheli.

 

9. Elektronikus számlázás

(1) Megrendelő a Megrendelő dokumentum aláírásával beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus számlákat bocsásson ki, valamint ezeket a Megrendelő részére kiállított elektronikus számlákat a Megrendelő teljeskörűen befogadja.

(2) Szolgáltató szavatol az általa kiállított elektronikus számláknak az érvényes jogszabályoknak mindenben megfelelő kiállításáért és tárolásáért.

 

10. Egyéb rendelkezések

(1) A felek között létrejött szerződés csak írásban módosítható vagy szüntethető meg.

(2) Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden a jelen szerződésből fakadó értesítést, tájékoztatást, közlést, és minden egyéb a szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot Feleknek a fentebb meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni, amely adatok megváltozásáról Felek a változás bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül egymást írásban értesíteni kötelesek. Abban a nem várt esetben, ha valamely fél a fenti címre kétszer eredménytelenül kísérli meg ajánlott, tértivevényes postai küldeményként bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő. Az e-mail útján történő kommunikáció vonatkozásában a felek rögzítik, hogy a Megrendelő rendszere által elküldöttként/fogadottként nyilvántartott e-mailek a Megrendelő rendszerében szereplő időpontban tekinthetők elküldöttnek/fogadottnak.

(3) Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás nyújtását, mint gazdasági társaság, üzletszerű tevékenysége körében rendszeresen folytatja, a hatályos jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, korlátozás nélkül kötelezettséget vállalhat a jelen szerződés megkötésére, és az abból fakadó kötelezettségei teljesítésére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakismeretekkel, szakmai végzettséggel bíró szakemberekkel.

(4) Amennyiben a Megrendelő a Megrendelő lapon kifejezetten így nyilatkozik, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő szolgáltatási igényeit ellátó harmadik félhez való adattovábbításra, ha az a Megrendelés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a szolgáltatás közvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra.

(5) A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Hatályos: 2020.03.25-től